Tag: ขนมไทยโบราณอร่อย ๆ

ขนมไทยจาวตาลเชื่อม ขนมไทยโบราณ ของหวานจากเนื้อของเมล็ดอ่อนดวงตาล

ขนมไทยจาวตาลเชื่อม ขนมไทยโบราณ ของหวานจากเนื้อของเมล็ดอ่อนดวงตาล ขนมไทยจาวตาลเชื่อม จาวตาลเชื่อม ของหวานจากเนื้อของเมล็ดอ่อนดวงตาล หาทานยาก บางคนเรียก ดวงตาลเชื่อม มีความหวาน นุ่ม เป็นของหวานที่ให้ความหวาน ชูกำลัง รักษานิ่วได้ จาวตาล คือเนื้อในของลูกตาล ที่ได้จากการเอาผลตาลสุกไปเพาะเป็นต้นกล้า เมื่อมีต้นงอกขึ้นจากผลตาลยาวประมาณ 4–5 นิ้ว…